Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


Статус Львівського обласного учнівського парламенту

Опубліковано: Понеділок, 30 листопада 

min
max

Затверджено Загальними зборами

Львівського обласного учнівського парламенту

Протокол №1 від 11 серпня 2015

Розділ І.

Права та обов’язки членів

 1. Права і свободи члена Львівського обласного учнівського парламенту (далі ЛОУП), закріплені Статутом є невичерпними
 2. Статутні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
 3. Члени ЛОУП мають рівні статутні  права і свободи та є рівними перед Статутом.
 4. Статутні права і свободи члена ЛОУП  не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Статутом ЛОУП.
 5. Кожен член ЛОУП має право:
  • брати участь в усіх заходах ЛОУП;
  • отримувати інформацію щодо поточної регуляторної діяльності ЛОУП;
  • звертатись до ЛОУП за допомогою щодо захисту своїх інтересів;
  • на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей;
  • на участь в управлінні ЛОУП шляхом участі у Загальних зборах ЛОУП, вільно обирати і бути обраним до керівних органів ЛОУП, крім обмежень встановлених цим Статутом;
  • направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до керівних органів ЛОУП, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь протягом десяти днів з дня внесення звернення;
  • брати участь в інших громадсько-політичних та релігійних організаціях, зміст діяльності яких не суперечить Статуту;
  • репрезентувати ЛОУП на зборах, конференціях та інших заходах інших організацій в межах отриманих від президента чи Ради ЛОУП;
  • на вільний вихід з складу ЛОУП;
  • на захист інтелектуальної власності, авторських прав,  моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
  • вищим ступенем захисту авторського права володіє проект члена ЛОУП. Проект члена ЛОУП носить іменний характер і не може бути використаний іншою особою без згоди автора проекту.                                                                                                                                
  • на знання свої прав та обов'язків.
 6. Акти, що визначають права і обов'язки, мають бути доведені до відома членів ЛОУП. Акти, що визначають права і обов'язки, не доведені до відома членів ЛОУП є не чинними.
 7. Незнання Статуту, Положення чи актів ЛОУП не звільняє від відповідальності, встановленої Статутом чи Положенням ЛОУП.
 8. Кожен член  зобов'язаний:
  • надавати допомогу ЛОУП в його діяльності;                                                                            
  • узгоджувати власну регуляторну діяльність з діяльністю ЛОУП;
  • неухильно додержуватися Статуту ЛОУП та актів ЛОУП, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших членів ЛОУП.
  • виконувати рішення керівних органів ЛОУП, що не суперечать Статуту та Положенню ЛОУП;                                                                             
  • відвідувати збори ЛОУП.

Розділ ІІ

Загальні збори ЛОУП

 1. Загальні збори ЛОУП є вищим органом самоврядування ЛОУП.
 2. Рішення Загальних зборів ЛОУП є остаточними і обов’язковими до виконання всіма членами ЛОУП і можуть бути скасовані наступним рішенням Загальних зборів ЛОУП. 
 3. Загальні збори скликаються Президентом ЛОУП чи 1/2  членів Ради ЛОУП мінімум один раз на рік. 
 4. Збори проводяться при наявності 1/2 членів ЛОУП.
 5. Засідання Загальних зборів ЛОУП ведеться українською мовою.
 6. Засідання Загальних зборів ЛОУП проводяться у відкритому режимі.
 7. Учасники Загальних зборів ЛОУП повинні дотримуватись порядку та регламенту.
 8. Рішення на Загальних зборах ЛОУП приймаються  більшістю голосів з присутніх на цих Загальних зборах, крім випадків встановлених цим Статутом.
 9. Кожний член ЛОУП має один голос на Загальних зборах ЛОУП.
 10. Рішення Загальних зборів ЛОУП приймаються відкритим або таємним голосуванням.     
 11. Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки.   
 12. Таємне голосування здійснюється особисто шляхом подачі бюлетенів.  
 13. Для забезпечення таємних голосувань у випадку прийняття відповідних рішень Загальними зборами обов’язковою є наявність визначеної кількості бюлетенів на момент проведення Загальних зборів.
 14. Загальні збори приймають процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається.
 15. На засіданні Загальних зборів ЛОУП з учасників Загальних зборів ЛОУП обирається Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП. 
 16. Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП обирається для організації голосувань і визначення їх результатів.
 17. Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП підраховує голоси під час голосування, за дорученням Загальних зборів ЛОУП, в разі необхідності встановлює кількість присутніх на засіданні Загальних зборів ЛОУП.
  • Загальні збори ЛОУП є вищим органом самоврядування ЛОУП.
  • Рішення Загальних зборів ЛОУП є остаточними і обов’язковими до виконання всіма членами ЛОУП і можуть бути скасовані наступним рішенням Загальних зборів ЛОУП. 
  • Загальні збори скликаються Президентом ЛОУП чи 1/2  членів Ради ЛОУП мінімум один раз на рік. 
  • Збори проводяться при наявності 1/2 членів ЛОУП.
  • Засідання Загальних зборів ЛОУП ведеться українською мовою.
  • Засідання Загальних зборів ЛОУП проводяться у відкритому режимі.
  • Учасники Загальних зборів ЛОУП повинні дотримуватись порядку та регламенту.
  • Рішення на Загальних зборах ЛОУП приймаються  більшістю голосів з присутніх на цих Загальних зборах, крім випадків встановлених цим Статутом.
  • Кожний член ЛОУП має один голос на Загальних зборах ЛОУП.
  • Рішення Загальних зборів ЛОУП приймаються відкритим або таємним голосуванням.     
  • Відкрите голосування здійснюється шляхом підняття руки.   
  • Таємне голосування здійснюється особисто шляхом подачі бюлетенів.  
  • Для забезпечення таємних голосувань у випадку прийняття відповідних рішень Загальними зборами обов’язковою є наявність визначеної кількості бюлетенів на момент проведення Загальних зборів.
  • Загальні збори приймають процедурне рішення щодо визначення виду і способу голосування з питання, що розглядається.
  • На засіданні Загальних зборів ЛОУП з учасників Загальних зборів ЛОУП обирається Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП. 
  • Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП обирається для організації голосувань і визначення їх результатів.
  • Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП підраховує голоси під час голосування, за дорученням Загальних зборів ЛОУП, в разі необхідності встановлює кількість присутніх на засіданні Загальних зборів ЛОУП.
  • дотримуватись норм Статуту ЛОУП та вживати заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на засіданні;
  • повідомити про кількість присутніх членів ЛОУП на засіданні;
  • вести та закривати засідання, оголошувати перерви в засіданнях;
  • створювати рівні можливості всім членам ЛОУП для участі в обговоренні питань  відповідно до норм Статуту;
  • вживати заходів для підтримання порядку на засіданні;
  • оголошувати про прийняте рішення, після оголошення Головою Лічильної комісії ЛОУП або визначеним представником Лічильної комісії Загальних зборів про результати голосування. 
 18. У разі грубого або систематичного порушення Статуту Головуючим  на  засіданні Загальних зборів ЛОУП, Загальні збори ЛОУП можуть прийняти рішення про відсторонення Головуючого на засіданні від ведення засідань.
 19. У випадку відсторонення Головуючого Загальних зборів ЛОУП від ведення засідання Загальні збори ЛОУП обирають нового Головуючого Загальних зборів ЛОУП.
 20. У разі грубого або систематичного порушення Статуту учасником  засідання Загальних зборів ЛОУП, після попередження такий учасник позбавляється права на виступ на поточних Загальних зборах ЛОУП. 
 21. Порядок денний Загальних зборів ЛОУП формується за пропозиціями та ініціативами членів ЛОУП.
 22. За рішенням Загальних зборів ЛОУП робота Загальних зборів ЛОУП може бути продовжена на період від одного до трьох днів.
 23. Право виступити на Загальних зборах ЛОУП мають усі члени ЛОУП.
 24. Підставою для надання слова на Загальних зборах ЛОУП  Головуючим є піднята рука учасника Загальних зборів ЛОУП.
 25. Особа, прізвище якої згадано у виступі будь-якого з промовців, має право репліки на такий виступ.
 26. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу.
 27. Тривалість часу виступу для однієї особи визначає Головуючий Загальних зборів ЛОУП.
 28. Засідання Загальних зборів ЛОУП протоколюється.
 29. Підготовку протоколу засідання забезпечує секретар ЛОУП
 30. Протокол засідання Загальних зборів ЛОУП підписує Головуючий засідання Загальних зборів ЛОУП та секретар.
 31. У протоколі засідання Загальних зборів ЛОУП зазначаються порядковий номер Загальних зборів ЛОУП, протоколу, дата та місце  проведення засідання, кількість присутніх членів ЛОУП;  прізвище Головуючого на засіданні, секретаря  ЛОУП, окремо  кожне  питання  порядку  денного  із  зазначенням  посади, прізвища  доповідача,   результати голосування Загальних зборів ЛОУП і прийняті рішення.
 32. Про рішення прийняті на Загальних зборах ЛОУП мають право бути проінформовані усі члени ЛОУП. Кожен має право вільного доступу до протоколу Загальних зборів ЛОУП.  
 33. Повноваження Загальних зборів ЛОУП:
  • затвердження Статуту ЛОУП та внесення  до нього змін та доповнень, в порядок і спосіб передбачених цим Статутом;
  • перевірка на відповідність чинних внутрішньодержавних та міжнародних зобов’язань ЛОУП або тих чинних внутрішньодержавних та міжнародних зобов’язань ЛОУП;
  • визнання актів та інших правових документів ЛОУП, що не відповідають Статуту ЛОУП повністю чи в окремій частині;
  • акти та інші правові документи ЛОУП за рішенням Загальних зборів ЛОУП визнаються такими, що не відповідають Статуту ЛОУП повністю чи в окремій частині,  якщо вони не  відповідають Статуту ЛОУП або якщо була порушена  встановлена Статутом ЛОУП  процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності, перевищення повноважень при їх прийнятті;
  • акти та інші правові документи ЛОУП або їх окремі положення, що визнані такими, що не відповідають Статуту ЛОУП,  втрачають чинність з дня ухвалення Загальними зборами ЛОУП рішення про їх невідповідність;.
  • захист прав і свобод члена ЛОУП шляхом розгляду скарг від членів ЛОУП;
  • обрання Президента ЛОУП та дострокове припинення його повноважень процедурою імпічменту, в порядок та у спосіб передбачених цим Статутом;
  • визначення основних завдань та принципів діяльності ЛОУП;
  • заслуховування та обговорення звітів Президента ЛОУП, Віце-президента ЛОУП та членів Постійної ради парламенту;
  • створення чи ліквідація керівних органів ЛОУП;
  • формування на Загальних зборах Лічильної комісії Загальних зборів ЛОУП;
  • прийняття рішення про реорганізацію чи саморозпуск ЛОУП;

Розділ IІІ

Рада ЛОУП

 1. Рада ЛОУП - колегіальний орган, уповноважений керувати роботою ЛОУП в період між Загальними зборами ЛОУП.
 2. До складу постійних членів Ради ЛОУП обов’язково входять: президент ЛОУП, I-й таII-й віце-президенти ЛОУП, секретар ЛОУП , голови відділів ЛОУП та представники комітетів.
 3. Кожен член ЛОУП, який відвідує засідання Ради ЛОУП автоматично стає непостійним членом Ради ЛОУП, проте має такі ж права і обов’язки як і постійні члени.
 4. Кожен непостійний член ЛОУП самостійно визначає кількість засідань Ради ЛОУП, які він може відвідати.
 5. Члени Ради ЛОУП здійснюють свої повноваження на постійній основі.
 6. Рішення Ради ЛОУП приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на зборах Ради ЛОУП.
 7. Засідання Ради ЛОУП ведеться українською мовою.
 8. Порядок денний зборів Ради ЛОУП формується постійними членами Ради ЛОУП
 9. Рішення Ради ЛОУП приймаються відкритим голосуванням.
 10. Член Ради ЛОУП має право представляти ЛОУП, виступати від його імені з різних питань в різних організаціях, на зборах, конференціях, презентаціях та інших заходах як в Україні, так і закордоном в межах наданих Радою чи Президентом ЛОУП повноважень.

Розділ IV

Президент ЛОУП та постійні члени Ради

 1. Президент ЛОУП є главою ЛОУП і виступає від його імені.
 2. Президент  ЛОУП є гарантом  додержання Статуту ЛОУП, прав і свобод члена ЛОУП.
 3. Президент ЛОУП може тимчасово делегувати свої повноваження  іншим особам або керівним органам лише в разі своєї відсутності.
 4. Президент  ЛОУП не може обіймати інші посади у ЛОУП.
 5. Президент ЛОУП обирається Загальними зборами ЛОУП на основі загального,  рівного і прямого  виборчого  права  шляхом відкритого чи таємного голосування строком на один рік та не може бути звільнений з посади у порядку імпічменту протягом 6 місяців з дня обрання.
 6. Обраним у день виборів Президентом ЛОУП вважається кандидат, який одержав  на  виборах більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 7. Загальні збори  приймають  процедурне  рішення  щодо визначення виду і способу голосування на виборах Президента ЛОУП.
 8. Таємне голосування  здійснюється особисто шляхом подачі бюлетенів.
 9. Виборчі бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.
 10. До проведення Загальних зборів підготовку до їх проведення забезпечують Президент ЛОУП, Віце-президент ЛОУП та члени Ради ЛОУП.
 11. До списку виборців включаються усі представники районів Львівщини.
 12. Спеціальним колегіальними органом, уповноваженим  організовувати проведення виборів президента є Лічильна комісія Загальних зборів ЛОУП.
 13. Організація проведення голосування та підтримання у приміщенні для  голосування належного порядку, забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладаються на Лічильну комісію Загальних зборів. 
 14. Лічильна комісія Загальних зборів в день голосування встановлює результати виборів та офіційно вони оголошуються Головою Лічильної комісії Загальних зборів на засіданні Загальних зборів ЛОУП.
 15. Новообраний Президент ЛОУП вступає на посаду в момент офіційного оголошення результатів виборів Головою Лічильної комісії Загальних зборів.
 16. У разі дострокового  припинення  повноважень  Президента ЛОУП  вибори Президента ЛОУП проводяться в період не пізніше двадцяти днів з дня припинення повноважень.
 17. Президент парламенту ЛОУП припиняє свої повноваження у разі:
  • закінчення терміну дії його повноважень;
  • припинення членства в ЛОУП або виїзду на постійне проживання за межі України;
  • якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до  порушення  вимог  щодо  несумісності з іншими видами діяльності, ці обставини не усунуто;
  • подання заяви  про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;
  • дострокове припинення повноважень Загальними зборами в порядку імпічменту;
  • набрання законної сили обвинувачувальним вироком загального суду у кримінальній справі щодо нього;
  • визнання його безвісно відсутнім або оголошення  померлим.
 18. Підставою для ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента ЛОУП  з  посади  в  порядку  імпічменту  є письмове подання  про  це 1/2 постійних членів ЛОУП підписи яких не відкликаються.
 19. Загальні збори ЛОУП відкритим або таємним голосуванням  шляхом  подачі  бюлетенів  приймають рішення про дострокове припинення повноважень Президента ЛОУП більшістю голосів від присутніх на Загальних зборах.  
 20. В разі достроково припинення повноважень Президента ЛОУП в порядку імпічменту новий Президент ЛОУП має бути обраний протягом двадцяти днів з дня припинення повноважень.
 21. Президент ЛОУП здійснює повноваження:
  • репрезентує ЛОУП в стосунках з державними і громадськими організаціями та  установами, іншими юридичними та фізичними особами  в Україні та  за кордоном;
  • керує роботою ЛОУП;
  • має право ініціативи на Загальних зборах, приймає участь у голосування на Загальних зборах та зборах Ради парламенту
 22. I-го Віце-президента ЛОУП  призначають Загальні збори ЛОУП за поданням Президента ЛОУП.
 23. Кандидатом на посаду I-го Віце-президента ЛОУП має право бути будь-який член ЛОУП.
 24. I Віце-президент ЛОУП здійснює повноваження:
  • забезпечує самостійність ЛОУП, здійснення внутрішньої та зовнішньої діяльності ЛОУП,  виконання Статуту ЛОУП;
  • координує залучення спонсорської допомоги;
  • координує написання і здійснення програм розвитку ЛОУП;
  • звітується на засіданні Загальних зборів ЛОУП;
  • у випадку усунення Президента з посади в порядку імпічменту чи на основі інших підстав виконує повноваження Президента ЛОУП до обрання нового Президента ЛОУП. 
  • має право ініціативи на Загальних зборах, приймає участь у голосування на Загальних зборах та зборах Ради парламенту
 25. II-го Віце-президента ЛОУП  призначає президент ЛОУП за поданням Загальних зборів.
 26. Кандидатом на посаду II-го Віце-президента ЛОУП має право бути будь-який член ЛОУП.
 27. II-й Віце-президент ЛОУП здійснює повноваження :
  • контролює роботу голів відділів;
  • звітує на Загальних зборах про проведену роботу усіх відділі;.
  • приймає участь у голосування на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 28. Секретаря ЛОУП призначає президент за поданням Загальних зборів
 29. Кандидатом на посаду Секретаря ЛОУП  має право будь-який член ЛОУП
 30. Секретар ЛОУП здійснює такі повноваження та обов’язки:
  • ведення протоколів усіх засідань ЛОУП;
  • слідкує за регламентом засідань;
  • зберігає усю документацію ЛОУП;
  • слідкує за вхідною та вихідною кореспонденцією.
  • приймає участь у голосування на Загальних зборах та на зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту
 31. Голова відділу зв’язків з громадськістю призначає президент ЛОУП за поданням Загальних зборів.
 32. Кандидатом на посаду голови зв’язків з громадськістю ЛОУП  має право будь-який член ЛОУП.
 33. Голова зв’язків з громадськістю здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • відповідає за роботу комітету;
  • звітує про роботу комітету та міністерства на Загальних зборах;
  • може виступати речником президента ЛОУП
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту.
 34. Комітет відділу роботи з громадськістю призначає голова відділу зв’язків з громадськістю за поданням Загальних зборів.
 35. Кандидатом на посаду голови комітету роботи з громадськістю ЛОУП  має право будь-який член ЛОУП.
 36. Комітет відділу роботи з громадськістю здійснює такі повноваження та обов’язки:
  • збір та оперативне поширення об’єктивної інформації про діяльність ЛОУП;
  • налагодження співпраці з регіональними, всеукраїнськими та закордонними ЗМІ;
  • створення інформаційної бази даних;
  • голова має право формувати роботу комітету з членів ЛОУП, за погодженням міністра зв’язків з громадськістю;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 37. Голова відділу  внутрішніх справ призначає президент ЛОУП за поданням Загальних зборів.
 38. Кандидатом на посаду голови відділу внутрішніх справ ЛОУП  має право будь-який член ЛОУП.
 39. Голова відділу  внутрішніх справ ЛОУП  здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • слідкує за дотриманням норм статуту, принципів моралі та виконання своїх обов’язків всіх членів ЛОУП;
  • має право створити спеціальну комісію для розслідування правопорушень, та згідно висновку комісії виносити покарання;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 40. Голову  фінансового відділу призначає президент ЛОУП за поданням Загальних зборів.
 41. Кандидатом на посаду голови фінансового відділу ЛОУП  має право будь-який член ЛОУП.
 42. Голова фінансового відділу ЛОУП  здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • веде фінансову звітність;
  • шукає шляхи поповнення казни ЛОУП;
  • складає кошторис на проведення заходів та проектів;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 43. Голову відділу соціального захисту призначає президент за поданням Загальних зборів
 44. Кандидатом на посаду голови відділу соціального ЛОУП має право будь – який член ЛОУП.
 45. Голову відділу соціального захисту здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • координує всі проекти пов’язані з роботою відділу;
  • шукає шляхи реалізації волонтерської діяльності;
  • займається організацією заходів пов’язаних з роботою відділу;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 46. Голову відділу молодіжної політики  призначає президент за поданням Загальних зборів.
 47. Кандидатом на посаду голови відділу з молодіжної політики  ЛОУП має право будь – який член ЛОУП.
 48. Голова відділу молодіжної політики ЛОУП здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • реалізація політики сприяння становленню тісної співпраці з молоддю;
  • налагодження контактів з молодіжними організаціями;
  • розробка проектів спрямованих на розв’язання соціально-економічних чи інших проблем молоді;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 49. Голову відділу культури призначає президент за поданням Загальних зборів.
 50. Кандидатом на посаду голови відділу культури  ЛОУП має право будь – який член ЛОУП.
 51. Голова відділу культури ЛОУП здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • здійснює розробку проектів та заходів у сферах кінематографії, культури, мистецтва.
  • уповноважений у справах міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 52. Голову відділу дозвілля та культурно-масових заходів призначає президент за поданням Загальних зборів.
 53. Кандидатом на посаду голови відділу дозвілля та культурно-масових заходів  ЛОУП має право будь – який член ЛОУП.
 54. Голова  дозвілля та культурно-масових заходів ЛОУП здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • організовує екскурсії, концерти, конкурси, та інші заходи;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 55. Голову відділу екології призначає президент за поданням Загальних зборів.
 56. Кандидатом на посаду голови відділу екології ЛОУП має право будь – який член ЛОУП.
 57. Голова відділу екології ЛОУП здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • здійснює розробку проектів та заходів, які впливають на   збереження навколишнього середовища;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 58. Голову відділу освіти та науки призначає президент за поданням Загальних зборів.
 59. Кандидатом на посаду голови відділу освіти та науки ЛОУП має право будь – який член ЛОУП.
 60. Голова відділу освіти та науки ЛОУП здійснює такі повноваження  та обов’язки:
  • здійснює розробку проектів та заходів в освітній та науковій сфері;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах, та зборах Ради парламенту;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.
 61. Комітет  з питань науки та освіти призначає голова відділу освіти та науки за поданням Загальних зборів.
 62. Кандидатом на посаду голови комітету з питань науки та освіти ЛОУП  має право будь-який член ЛОУП.
 63. Комітет з питань науки та освіти здійснює такі повноваження та обов’язки:
  • здійснювати моніторинг у галузі освіти та науки;
  • розробка та подання проектів стосовно науково-технічної діяльності та наукових парків;
  • забезпечення захисту інтелектуальної власності;
  • приймає участь у голосуванні на Загальних зборах, та зборах Ради парламенту;
  • голова має право формувати роботу комітету з членів ЛОУП, за погодженням міністра освіти та науки;
  • подає свої зауваження та пропозиції щодо роботи парламенту.

Розділ VІІ

Членство в ЛОУП

 1. Членство в ЛОУП є добровільним та фіксованим.
 2. Членство є особистим немайновим правом  і не може  передаватися іншій особі.
 3. Членом ЛОУП може бути президент та віце-президент учнівського самоврядування району, міста, села.
 4. Членство в ЛОУП може бути лише індивідуальним.

Немає коментарів