Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 04 грудня 

min
max

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (27 листоп.- 3 груд. 2017 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів в школі»

Українська мова та література

Бойчук, Н. П. Поети і воїни прийдешнього. Празька поетична школа [Текст] : дослідницький проект: 11 клас / Н. П. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу . - 2017. - N 30. - С. 33-39. - Бібліогр.: 8 назв.

Автором матеріалів підготовлено розробку навчального заходу з української літератури для старшокласників. В рамках заходу використовується технологія навчання як дослідження, а саме - дослідницький проект, що за формою проведення є захистом учнівських проектів. Захист передбачає підготовчий та 4 (чотири) основні етапи навчальної діяльності педагога та учнів. У процесі підготовки до заходу старшокласникам було запропоновано об’єднатися в групи («психоаналітики», «літературознавці», «історики»), провести відповідну дослідницьку роботу та виконати випереджувальні завдання. Кожен з етапів виконує свою навчальну місію, містить відповідні методи, прийоми та інші компоненти роботи й сприяє реалізації цільових засад учнівського заходу загалом. Назви і статус етапів: «Емоційний акорд» (етап І), «Повідомлення теми, мети, завдань роботи» (ІІ), «Захист проектів» (сприймання навчального матеріалу) (етап ІІІ), та «Рефлексивно-оцінювальний» четвертий етап. 

 

Кондратюк, І. І. Прикметник як частина мови [Текст] : урок-подорож: 6 клас / І. І. Кондратюк // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - N 30. - С. 8-11.

            На сторінках науково-методичного журналу вміщено план-конспект навчального заходу з української мови у 6-му класі на тему: «Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль». Упродовж уроку (за формою проведення - це урок-подорож, за типовими особливостями - урок засвоєння нових знань з елементами повторення) передбачається застосування таких методів і прийомів навчання як «Незакінчене речення», «Сенкан», робота в малих группах, в парах, «Обери позицію», «Мікрофон», «Асоціативний кущ», ігри «Допуск», «Прикметниковий футбол», «Упізнай». Внутрішньопредметні зв’язки заходу: орфографія, синтаксис, пунктуація, морфологія. Міжпредметні зв’язки: література.  

 

Скрипка О. І. Формування національно-мовної особистості учня на уроках української мови та літератури  [Текст] / О. І. Скрипка // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - № 30. - С. 2-6. - Бібліогр.: 4 назви.

            У статті розглядається важлива проблема, що є особливо актуальною на сучасному етапі національного поступу, державотворення і освітнього розвитку України. Зокрема йдеться про формування національно-мовної особистості школярів на уроках української мови та літератури. Автором матеріалів деталізуються відповідні завдання, які у цьому контексті стоять перед інститутом освіти та педагогічною спільнотою, зокрема йдеться про: виховання у школярів поваги, зацікавленості до вивчення української мови як до надбання українського народу; розвиток і збагачення українського мовлення (перш за все акцентується на власне українській лексиці); формування умінь і навичок роботи з текстом як одиницею комунікації; організацією систематичної розмовної діяльності учнів.

            Висвітлюючи низку фактологічного, методичного та рекомендаційного матеріалу з означеної проблематики, автор статті фіксує увагу педагога-словесника на конкретних етапах формування національно-мовної особистості: на першому етапі йдеться про організацію систематичної роботи на уроках з метою мовного вдосконалення; другий етап (репродуктивна діяльність) пов’язаний з виробленням умінь відтворювати мовні засоби (наприклад доповнювати висловлювання, та ін.); третій етап - етап продуктивної діяльності - передбачає формування і вдосконалення навичок творчого використання засвоєного мовного матеріалу як у системі письмового, так і усного мовлення.

 

Черногал, В. О. "Нам пора для України жить!" Завдання за темою "Життя і творчість І. Я. Франка" [Текст] : 10 клас / В. О. Черногал // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2017. - N 30. - С. 17-22.

            У межах пропонованих завдань для учнів 10-го класу за поданою темою про життя і творчість І. Франка передбачений літературний диктант (12 позицій), тести до поеми «Мойсей» (12 елементів) та новели «Сочине крило» (15 тестів), а також однойменні літературні ігри «Так чи ні?» - за повістю І. Франка «Перехресні стежки» (24 позиції), за  життєвим і творчим шляхом Великого Каменяра (36 запитань), та за його драмою «Украдене щастя» (24 питання).

 

 Природознавство. Біологія

Власенко Т. Ф. Освіта для демократичного громадянства та освіта прав людини на уроках природознавства та біології [Текст] / Т. Ф. Власенко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 31 - 32. - С. 2 - 13. - Бібліогр.: 14 назв.

У статті розкрито визначення поняття  та принципи освіти для демократичного громадянства (ОДГ), що є набором видів діяльності, спрямованих на підготовку молоді до активної участі демократичному житті шляхом оволодіння знаннями про права та обов»язки й уміння використовувати їх на практиці. Висвітлюється засади, на яких може бути реалізована ОДГ у школі (на уроках природознавства та біології), а саме: гуманізація відносин, урочна діяльність, освітнє співробітництво, практичнее навчання, проведення групової гри, роль ЗМІ у побудові громадянського суспільства, проектна технологія.

Дезей Т. О. Біологія в таблицях. Безхребетні. Хордові [Текст] / Т. О. Дезей // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 31 - 32. - С. 28 - 33.

Поданий дидактичний матеріал ставить завдання - стисло та доступно нагадати матеріал шкільного курсу біології. Автор пропонує учням і вчителям свої узагальнення з курсу зоології. Матеріал можна використовувати й під час підготовки до державної атестації з біології у 9 класі, а також до олімпіад.

Зайцева О. А. Використання тестових технологій на уроках біології [Текст] / О. А. Зайцева // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 31 - 32. - С. 63- 73. - Бібліогр.: 8 назв.

У статті розглядаються особливості поточної перевірки з використанням тестових завдань та особливості тематичної  та підсумкової перевірки з використанням тестових завдань.. Подаються рекомендації створення електронного банку завдань для підготовки до ДПА та ЗНО на шкільному сайті. Дається характеристика тестових завдань та характеристика тестових завдань за кефіцієнтом складності. Звертається особлива увага на матеріал, який щороку викликає утруднення піл час ЗНО. Окремий розділ статті розкриває роботу з термінами на уроках біології, додається короткий словник термінів терміноелементів.

Лагута А. В. Генетичні основи селекції організмів. Досягнення у селекції рослин і тварин в Україні. 11 клас [Текст] / А. В. Лагута // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 31 - 32. - С. 39- 73. - Бібліогр.: 2 назви.

Методична розробка сучасного уроку біології, що подається у цій публікації, має таку мету: сформувати в учнів знання про селекцію як складову частину біологічної науки; з»ясувати основні завдання та методи селекції; ознайомити учнів (студентів) із гібридизацією та її формами; показати особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; з»ясувати центри різноманітності та мпоходження культурних рослин, райони одомашнення тварин; ознайомити з досягненнями селекції рослин і тварин в Україні; розвивати вміння використовувати набуті знання з генетики в селекційній роботі, уміня порівнювати й робити відповідні висновки; виховувати бережливее ставлення до живих організмів планети. Тип заняття - лекція. Міжпредметні зв»язки - географія, історія.

Северчук М. М. Інтерактивні технології навчання на роках біології [Текст] / М. М. Северчук // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 31 - 32. - С. 14 - 27. - Бібліогр.: 16 назв.

У статті розглядається питання використання інтерактивних технологій навчання на уроках біології. Розділ перший цієї статті розкриває теоретичні основи інтерактивного навчання., методику використання прийомів і методів інтерактивного навчання У другому розділі - подається збірка завдань для створення сприятливої атмосфери на уроці з використанням інтерактивних технологій під час вивчення теми «Кров».

Шумейко Н. О. Дидактичні матеріали до курсу «Природознавство» [Текст] / Н. О. Шумейко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2017. - № 31 - 32. - С. 48 - 62.  - Бібліог.: 11 назв.

«Природознавство» є інтегративним шкільним курсом, головною метою якого є формування в учнів уявлень про цілісність природи та місце людини в ній, засвоєння знань, що є основою подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії. Пропоновані завдання складено на основі наочних посібників зі шкільних дисциплін. Вони допоможуть учням систематизувати, конкретизувати й поглибити набуті знання і вміння, а також прилучитися до активної самостійної роботи.

Фізика

Паронько М. С. Джерела струму. Електричне коло [Текст]: 8 клас / М. С. Паронько // Фізика в шк. України. - 2017. - № 21-22. - С. 17-19.

Подана розробка уроку фізики, де розглянуто ситуацію, коли в школі немає належного приладдя для проведення дослідів. Урок у 9 класі з теми «Джерела струму» має велике політехнічне значення. Якщо учням на дослідному рівні не показати будову та принцип роботи джерел струму, то це відіб’ється при виченні наступних тем. Тому у статті особливу увагу надано дослідній частині, в якій використано найпростішу електричну схему програми «ЕlесtroМ».Особливість цієї програми в тому, що ми можемо не   тільки   скласти   електричне коло схематично,  а   й  запустити         його та показати за допомогою 3D моделі. Це допоможе учням краще зрозуміти вивчений матеріал.

Редько О. М. Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори [Текст]: 9 клас / О. М. Редько // Фізика в шк. України. - 2017. - № 21-22. - С. 20-24.

Представлено розробку уроку в 9 класі, де учні вивчають дисперсію світла, спектральний склад світла та кольори. На цьому уроці введено нове для учнів поняття дисперсії світла, розглянуто спектральний склад білого світла, а також учні з’ясовують, чому світ навколо нас кольоровий. На уроці учні переглядають відео досліду Ньютона та вивчають орієнтовну лічилку на розміщення кольорів у спектрі. Цікавими є методичні запитання для бесіди «Подумаймо…»; прийом «Вірю - не вірю» та «Незакінчене речення».

Сергієнко Н. О. Учимося розв’язувати задачі [Текст] / Н. О. Сергієнко // Фізика в шк. України. - 2017. - № 21-22. - С. 11-14.

Загальновідомо, що для розв’язування фізичних задач не досить формального знання законів, адже кожна задача - шлях до розвитку ініціативи й творчості. У кожному конкретному випадку потрібне вміння аналітично мислити. Особливе місце у курсі фізики посідають задачі на закони збереження. У статті пропонуються задачі, які може використати вчитель під час викладання цих тем.

Шахов О. Г. Деякі види теплових двигунів [Текст]: 8 клас / О. Г. Шахов // Фізика в шк. України. - 2017. - № 21-22. - С.14-16.

Подано хід уроку, на якому учні 8 класу вивчають будову двигунів, знайомляться з історією винайдення теплових двигунів, розвивають творчі здібності, вчаться коректно ставити запитання та зосередують увагу на планетарній проблемі сучасної цивілізації - екології. Під час уроку учні вивчають відомості про двигун внутрішнього згоряння, парову турбіну, газову турбіну, реактивний двигун. Вчитель також розповідає про екологічні проблеми використання теплових двигунів та захист довкілля.

Предмети художньо-естетичного циклу

Кураксіна О. І. З нотних сторінок - до слухача [Текст]: («Музю мистецтво»: 5-й кл.) / О. І. Кураксіна // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 10. - С. 12 - 16.

Матеріали описанного уроку ознайомлять учнів з історією виникнення музичної нотації, сформують уявлення про діяльність музикантів-виконавців та диригента, познайомлять з поняттями «шедевр», «інтерпретація», розвиватимуть емоційну та інтелектуальну сферу, музичну пам»ять учнів, слух, вокально-хорові навички, збагатять слухацький досвід, творчий потенціал, розвиватимуть  вміння вільно висловлювати власну думку. За типом уроку - це урок заглиблення в тему з елементами інтеграції.

Орлова Є. Г. Видатний художник, мораліст і сатирик Вільям Хогарт [Текст] / Є. Г. Орлова // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 10. - С. 24 - 29.

Образотворче мистецтво Англії першої половини 18 ст. рясніло безліччю наслідувачів, які працювали в жанрі парадного портрета. На цьому тлі починає формуватися плеяда справжніх майстрів, завдяки яким англійське мистецтво посіло одне з перших місць у Європі. Саме до таких митців належить Вільям Хогарт - засновник національної школи живопису , відкривач нових жаррів у живописі та графіці, теоретик мистецтва, а також гострий сатирик. Художник зображував просте життя без прикрас, викриваючи пороки й закликаючи до моральності.

Подоляк Г. С. Лунає українська пісня [Текст]: («Муз. мистецтво»: 7-й кл.) / Г. С. Подоляк // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 10. - С. 17 - 19.

Пропонується методична розробка уроку музичного мистецтва у 7-му класі. Його мета: розширити знання учнів про історію української пісні та її значення в житті нашого народу; ознайомити з творчістю відомих українських композиторів та виконавців; учити учнів інтонаційного чистого співу; розвивати техніку виконання, мелодику звучання, уміння та навички слухати  й аналізувати музичні твори; прищепити школярам любов та ціннісне ставлення до української народної музики; виховувати національно-патріотичний дух. За типом уроку - це комбінований урок. Музичний матеріал: аудіозаписи виконання пісень (К. Меладзе «Квітка-душа» (Н. МАтвієнко); українські народні пісні «Ой у гаю, при Дунаю» (тріо Маренич), «Ой, чий то кінь стоїть» («Окан Ельзи»); В. Івасюк «Червона рута», «Пісня буде поміж нас», «Два перстені» (С. Ротару); відеолролик виконання пісні С. Тарабарової «Повертайся живим!».

Пригодін М. Д. Скульптура як основа розвитку просторового мислення на уроках образотворчого мистецтва [Текст] / М. Д. Пригодін // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 10. - С. 31 - 33. - Бібліогр.: 4 назви.

Неможливо переоцінити значення мистецтва у вихованні всебічно розвиненої особистості, залучаючи дітей до мистецтва, творчості, ми формуємо мислення, емоційно-чуттєву сферу, моральні принципи, зрештою - життєву позицію особистості. Наші школярі мають набувати якісних різнобічних знань, умінь та навичок із художньо-естетичних дисциплін. Ознайомлюючись із із таким видом мистецтва як скульптура, школярі осягають секрети пластики, залучаючись до світу високого мистецтва, мають змогу критично оцінювати художньо-творчі досягнення майстрів. У статті описуються техніки виконання скульптури, які слід подати учням у шкільному курсі образотворчого мистецтва. А також даються фахові поради для тих, хто серйозно залучився до скульптури.

Рудак Л. Ф. Парадигма початкового періоду навчання учнів-вокалістів [Текст] / Л. Ф. Рудак // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2017. - № 10.- С. 35 - 40. - Бібліогр.: 12 назв.

У статті розглядаються такі питання навчання учнів-вокалістів: основні недоліки початкового періоду навчання та основні завдання початкового періоду навчання учнів-вокалістів. Серед основних завдань початкового періоду навчання учнів-вокалістів виділяють: типии співочого подиху: переваги й пріоритети; перші уявлення про звук; значення вокалізмів на початковому етапі навчання; реністрова рівність звуку; кантилена; виховання рухливості голосу; артикуляція у співі.

Матеріали підготували бібліограіфи : Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів