Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Вівторок, 20 березня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури (12-18 берез. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Зарубіжна література

Киян Т. В. Нестандарнті форми роботи на уроках зарубіжної літератури та в позакласній діяльності [Текст] / Т. В. Киян // Зарубіжна література в школі - 2018. - № 3-4. - С. 15-19. - Бібліогр.: 11 назв.

У статті закцентовано увагу на можливостях і перевагах застосування нестандартних форм навчання у шкільній практиці педагога. Розкрито форми і подано перелік і коротку характеристику нестандартних уроків, що використовуються в сучасній старшій школі, зокрема йдеться про бінарні уроки, віршовані (римовані) уроки, уроки-дослідження, уроки-змагання, уроки-сюжетні замальовки, уроки-мандрівки, уроки-звіти, уроки-дискусії, інтегровані (міжпредметні) уроки та ін. У публікації вміщено також план-конспект навчального заходу (у 6-му класі) вказаної методичної форми під назвою: «Урок-інтелектуальна гра «Щасливий випадок» (за темою «Мудрість байки»)».

Пономаренко С. П. Розвиток навичок критичного мислення на уроках словесності [Текст] / С. П. Пономаренко // Зарубіжна література в школі - 2018. - № 3-4. - С. 23-35. - Бібліогр.: 8 назв.

У науковій розвідці ґрунтовно досліджуються різні аспекти проблеми розвитку навичок критичного мислення на уроках словесності. Стаття містить вступ, три розділи та висновкову частину на вказану тему. У першому розділі розглядається поняття критичного мислення в методичній літературі, у другому - вивчаються стратегії, методи та прийоми критичного мислення. Третій розділ статті присвячено практичному застосуванню методології розвитку навичок критичного мислення у шкільному навчальному процесі, зокрема подано розробки двох уроків із зарубіжної літератури у 5-му (за твором Елеонор Портер «Полліана») та 11-му (за трагедією Й. В. Ґете «Фауст») класах.  

Шевченко Н. М. Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури [Текст] / Н. М. Шевченко // Зарубіжна література в школі - 2018. - № 3-4. - С. 3-14. - Бібліогр.: 11 назв.

У статті розкриваються актуальність, цільове призначення, зміст і шляхи практичного застосування інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури. Детально охарактеризовано метод проектів (зокрема послідовність роботи над проектом), інтерактивні (колективний та груповий) методи як основу для розбудови інтерактивних технологій навчання. Окрім того, розглядаються такі методичні моделі як інтерактивні прийоми «Діалог» та «Спільний проект», подано рекомендації педагогу (пам’ятка для вчителя), вивчено особливості роботи в парах як технології навчання. Там же вміщено розробку уроку зарубіжної літератури в 11-му класі на тему: «Життєвий і творчий шлях російського письменника Михайла Булгакова. Булгаков і Київ. Історія написання та джерела роману «Майстер і Маргарита». 

Біологія

Мельникова Л. Ю. Міні-проекти на уроках біології [Текст] / Л. Ю. // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 6. - С. 6 - 11. - Бібліогр.: 4 назви.

Одними із ефективних моделей навчання є проектні технології. Серед них - метод міні-проектів. У статті описується досвід використання міні-проектів з біології в 6 - 7 класах для формування практично-предметних результатів навчання.

Новікова І. А. Використання здоров'язбережувальних компетентностей на уроках біології з урахуванням освітнії можливостей [Текст] / І. А. Новікова // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 6. - С. 3 - 5. - Бібліогр.: 9 назв.

Одним із напрямів діяльності сучасної школи є збереження здоров'я підростаючого покоління. Для цього використовуються здоров'язберігаючі технології, що передбачають сукупність педагогічних, психологічних та медичних заходів, спрямованих на захист і забезпечення здоров'я, формування ціннісного ставлення до нього. У статті описується досвід застосування здоров'язбереження на уроках біології. Одним із таких напрямків, які створюють здоровий психологічний клімат на уроці, авторка як приклад наводить зміну різних видів навчальної діяльності, що змінюється через кожні 7-10 хв. Це і «мозковий штурм», і робота у творчих групах, і робота з підручником, і проведення лабораторних досліджень та практичних робіт, і складання та розв'язування кросвордів, і здійснення віртуальних мандрівок, і захист проектів, і цікаві вправи та ігрові ситуації та різні типии уроків біології тощо.

Осадча О. М. Чарівний світ звуків [Текст] / О. М. Осадча // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 6. - С. 27 - 33. - Бібліогр. в кінці ст.

Пропонується урок біології метапредметної компетентності. Його навчальні цілі: сформувати поняття інфразвуку та ултразвуку; поглибити розуміння учнями фізичних понять, що характеризують звук; розглянути будову органів слуху людини. Тип заняття - ділова гра «Учена рада».

Швайка Н. П. Комахи з повним перетворенням. Різноманітність та значення. Смугасті помічники - бджоли [Текст] / Н. П. Швайка // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 6. - С. 17 - 20.

Подається методична розробка сучасного уроку біології. Його матеріали поглиблять знання учнів про комах, розкриють причини їх поширення, дадуть уявлення про взаємозв'язки комах із середовищем існування, їх охорону, дають знання про особливості поведінкових реакцій, притаманних бджолам, про види меду, його значення для профілактики та лікування деяких захворювань, формують екологічну свідомість школярів. Зміст уроку будується на таких міжпредметних зв'язках: історія (легенди про комах), медицина(профілактичні й лікувальні властивості меду), основи здоров'я, хімія (реакція, що відбувається в організмі бджоли під час продукування меду). Тип уроку - урок засвоєння нових знань із кейстехнологіями, комбінований.

Географія      

Величко О. О. Як я знаю Україну [Текст] / О. О. Величко // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3 - 4. - С. 57 - 64.

У статті описується розробка позаурочного виховного заходу  з географії. Його навчально-розвивальна та виховна мета - поглибити знання учнів про Україну, її символи, традиції, розвивати мовлення учнів, культуру поведінки, відповідальність, уміння самоорганізовуватись, приймати рішення в нестандартних ситуаціях, колективну творчість і комунікативні здібності, сприяти розвитку творчої особистості., виховувати любов і повагу до своєї Батьківщини - України, її символів, традицій, почуття глибокої поваги до предків, своїх рідних і близьких. Для обладнання використовується мультимедійний комплекс. Виховний захід проводиться у формі конкурсу між командами.

Гросман Ф. М. Веб-квест «Ярмарок народних промислів України» [Текст] / Ф. М. Гросман // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3 - 4. - С. 54 - 56.

Освітній веб-квест - проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовують Інтернет-ресурси. Підсумком роботи веб-квесту є публікація учнів у вигляді веб-сторінок або веб-сайтів. Для проходження веб-квесту учні обирають роль . У кожного є своє завдання, які необхідно виконати  і подати звіт про виконану роботу в зазначеному в завданні вигляді. Завдання веб-квесту являють собою окремі блоки питань і переліки посилань на джерела в Інтернеті, де можна обирати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб під час відвідування сайту учень був змушений зробити відбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить. Після завершення роботи над квестом проводять захист роботи. Основні критерії: розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід.

Пишкіна О. В., Приходько О. П. Народні промисли в Україні [Текст]: 9 кл. / О. В. Пишкіна, О. П. Приходько // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3 - 4. - С. 30 - 37. - Бібліогр.: 7 назв.

Пропонується урок формування нових знань та навичок (інтегрований урок - географія, художня культура). Мета уроку: - за допомогою матеріалів підручника, додаткової інформації, тематичних карт атласу охарактеризувати народні промисли України та особливості їх територіальної спеціалізації в різних регіонах нашої країни, повторити склад історико-географічних земель України; розвивати пізнавальний інтерес до предмета, логічне мислення, вміння висловлювати свої думки, виявляти зв’язок змісту навчання з життям, практичну спрямованість відомостей, що вивчаються, формувати комунікативні навички; виховувати національну свідомість, почуття поваги до традицій українського народу, дбайливе ставлення до пам’яток української культури.

Скорик О. П. Реалізація проблемного навчання під час вивчення дослідження Євразії [Текст] / О. П. Скорик // Географія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3 - 4. - С. 49 - 53. - Бібліогр.: 4 назви.

У статті подається короткий виклад основних методичних вимог до проблемного навчання: постановка і вирішення проблемної ситуації, проблемного завдання, творче завдання. Пропонується урок географіїу 7 класі із застосуванням проблемного навчанння на тему «Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка Євразії» (урок засвоєння нових знань).

Фізика

Кравець Т. Концентроване навчання [Текст]: створення умов для формування креативності учнів на уроках фізики / Тетяна Кравець // Фізика. - 2018. - № 2. - С. 15-36.

Креативність як структурний компонент особливо сприяє творчому засвоєнню й перетворенню дійсності, подоланню схем і стереотипів у поведінці та прийнятті оригінальних рішень У сучасних умовах потрібно бути скоріше креативним, аніж багато знати. Тому важливо звернути увагу на розвиток в учнів креативності як ціннісно-особистісної утворювальної категорії, котра є умовою творчого саморозвитку і характеризується відкритістю до нових проблем, схильністю до отримання нетривіальних, несподіваних рішень життєвих труднощів.

Янковська М. Критичне мислення на уроках фізики [Текст]: уроки у 7-9-х класа / Марія Янковська // // Фізика. - 2018. - № 2. - С.36-44.

Розвиток критичного мислення - це сучасна освітня технологія, розроблена американськими спеціалістами з педагогіки на основі узагальнення досвіду світової педагогіки та психології з урахуванням потреб системи освіти. У статті запропоновано структуру уроку з між предметними зв’язками у рамках технології розвитку критичного мислення.

Матеріали підготували Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М. 

Немає коментарів