Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 21 травня 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 14 - 20 травня 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у школі»

Біологія

Красножон Л. Л. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках біології [Текст] / Л. Л. Красножон // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10/11. - С. 11 - 12. - Бібліогр.: 4 назви.

Упровадження компетентнісного підходу та наскрізних змістових ліній є оновленням освітнього процесу, здійсненого в межах чинного Державного стандарту і має стати важливим кроком до подальшої роботи з формування принципового нового стандарту освіти. Під час оновлення розпочато роботу з формування наскрізних змістових ліній, які проходитимуть крізь усі предмети та дозволять формувати в дитини ключові компетентності, інтегрувати знання про світ, спираючись на зміст навчального матеріалу. Поки що детально прописані деякі з них, які відповідають чотирьом ключовим компетентностям з десяти, визначених Концепцією Нової української школи: «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», «Громадянська відповідальність», «Екологічна безпека та сталий розвиток».

Мацик Л. А. 12 тем у тестових завданнях. 8 клас [Текст] / Л. А. Мацик // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10/11. - С. 50 - 50-71.

До матеріалу включені завдання з усіх тем програми з курсу біології людини (тестові завдання, робота з термінами, біологічні диктанти, твердження «так» чи «ні», завдання пошукового характеру). Вони допоможуть учителям урізноманітнювати роботу на уроці, а також виявляти та оцінити рівень предметної компетентності учнів з певної теми у 8 класі за новою програмою.

Мордзинська Н. Г. Роль бактерій у природі та їхнє значення в житті людини. 6 клас [Текст] / Н. Г. Мордзинська // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10/11. - с. 36 - 39.

Пропонується розробка сучасного уроку біології (5 клас). Освітні цілі уроку: закріпити знання учнів про бактерії; розкрити значення бактерій у природі  та господарській діяльності людини; звернути увагу на профілактику організму від хвороботворних бактерій. Тип уроку - засвоєння нових знань. Форма уроку - синтетична. На уроці використовуються такі методи та методичні прийоми роботи: інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, візуальний, релаксопедичний.

Ратушна Тамара. Формування компетентності учнів засобами інтеграції природничих дисциплін [Текст] / Т. Ратушна // Біологія: газ. для вчителів біології та природознавства. - 2018. - № 7 (835), квіт. - С. 15 - 19.

Аналіз різних підходів до проблеми компетентності свідчить, що більшість дослідників пов’язують це поняття з готовністю учня використовувати засвоєні знання, навчальні вміння й навички, способи діяльності для виконання практичних і теоретичних завдань. Тому важливо глибше усвідомити сутність освітніх результатів, природу й типологію компетентностей, визначити перспективні лінії розвитку життєвої компетентності особистості. У статті розглядаються типи компетентностей, відповідно до цілей, завдання та змісту освіти. Наводяться приклади формування життєвих компетентностей на уроках біології.

Тарасенко М. П. Мотивація навчальної діяльності на уроках біології [Текст] / М. П. Тарасенко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 10/11. - С. 3 - 8.

Для розвитку інтересу до предмета не можна повністю покладатися на матеріал, який вивчається. Якщо учні лише споглядають за вчителем та не залучені до активної діяльності, то результат у засвоєнні буде мінімальним. Тож для активності учня, як суб’єкта навчального процесу, важливим є мотивація. У статті подається характеристика таких основних способів, які використовуються для мотивації на уроках біології: створення проблемних ситуацій; використання загадок; «Чи відомо тобі, що…»; прийом «Зацікав»; знайди помилку; ; прийом «Потрібні літери»; прийом «Загублені літери»; прийом «Шифровка»; прийом «Втрачені літери»; прийом «Мудрі прислів’я».

Хімія

Калатур Людмила. Вчать у школі [Текст]: відповідність чинних програм з хімії вимогам ЗНО / М. Калатур // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 4 (808), квіт. - С. 7 - 19.

Важливим чинником поліпшення якості освіти та забезпечення рівного доступу до вищої освіти ЗНО. Досвід попередніх років упровадження ЗНО дозволив зробити певні узагальнення: 1) очевидними стали невміння учнів працювати з тестовими завданнями та слабка обізнаність учителів у використанні тестових технологій; 2)тестові завдання найчастіше містять матеріал на закріплення знань, якими наші учні володіють недостатньо; 3) як показав аналіз відповідей учасників тестування, більшість учнів правильно розв’язує лише репродуктивні завдання, на відтворення фактичних знань. Матеріали поданої статті ознайомлюють учителя з принципами побудови тесту для ЗНО, відмічають теми шкільного курсу хімії, які потребують особливої уваги вчителів. Як конкретний приклад дається аналіз вимог до навчальних досягнень учнів при вивченні теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома».

Лапінський А. В., Коваль С. П. PONDUS HYDROGENII, або як математика допомагає хімії [Текст] / А. В. Лапінський, С. П. Коваль // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7/8. - С. 34 - 49. - Бібліогр.: 4 назви.

У статті подаються розроблені рекомендації щодо повернення в українську хімічну освіту діяльності, пов’язаної з розрахунками, чим автори хочуть привернути увагу вчителів до методології пояснення такого поняття, як водневий показник, або pH. Подається інформація про методи визначення рН, вплив температури на визначення рН, значення рН для організму.

Насенко Марія. Критичне мислення формуємо в навчально-виховному процесі [Текст] / М. Масенко // Хімія: газ. для вчителів хімії. - 2018. - № 4 (808), квіт. - С. 20 - 25. - Бібліогр.: 7 назв.

Технологія розвитку критичного мислення допомагає учням самостійно визначати напрямок у вивченні матеріалу й самостійно вирішувати проблеми, тобто «мислити по-справжньому». Критичність розуму характеризується здібністю учня правильно зайняти певну позицію, об’єктивно оцінити гіпотезу й результати її перевірки: доведення, розпізнавання, отримання, порівняння тощо. У статті розкривається актуальність формування критичного мислення в навчально-виховному процесі. Подається структура уроку формування критичного мислення та характеристики його етапів. Розглядаються методи та форми роботи з технології «Критичне мислення».

Насінник І. І. Хімія та екологія [Текст] / І. І. Насінник // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7/8. - С. 68 - 79.

У статті описується розробка заняття, яке має такі наукові цілі: показати важливість хімії як науки у вирішенні актуальних екологічних проблем; розкрити негативний вплив антропогенного фактора на навколишнє середовище; пояснити сутність глобальних екологічних проблем (парникового ефекту, кислотних дощів, деформації озонового шару, деградації грунтів, хімічного забруднення та їхні наслідки; проаналізувати сучасний стан довкілля України; показати негативний вплив антропогенного фактора на здоров’я людини; розробити заходи, спрямовані на покращення екологічного стану планети. Тип заняття: вивчення нового матеріалу. Форма заняття: ділова гра (засідання Малої академії наук). На занятті використовуються такі методи навчання: науково-пошукові, проблемні, репродуктивні.

Нікішина О. А. Національно-патріотичне виховання на уроках хімії [Текст] / О. А. Нікішина // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7/8. - С. 41 - 66. - Бібліогр.: 13 назв.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальним є патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають нагальним вимогам сучасності, закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін. У цій роботі автор пропонує свою систему роботи щодо національно-патріотичного виховання у навчально-виховному процесі на уроках та позаурочній діяльності з хімії, яка передбачає розкриття можливостей реалізації національно-патріотичного виховання учнів засобами предметів природничого циклу.

Сотникова Е. В. Впровадження проектної  технології на заняттях з хімії [Текст] /Е. В. Сотникова // Хімія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 7/8. - С. 31 - 24. - Бібліогр.: 3 назви.

У статті висвітлюється досвід роботи викладача колледжу, який буде корисний і для вчителів середніх навчальних закладів. Він може бути застосований як на уроках, так і на додаткових заняттях. . Додатки до статті подають схеми: «Алгоритм роботи над навчальним проектом», Типи проектів».

Фізичне виховання

Качан О. А. Урок аеробіки з використанням інноваційних технологій [Текст]: для учнів 9-11 класів / О. А. Качан  // Фіз. виховання в рід. шк. - 2018. - № 2. - С. 22-30.

Автор наводить урок аеробіки для учнів 9-11 класів з комплексом вправ слайд-аеробіки (дівчата) і тераробіки з гумовими петлями (хлопці) із використанням вправ танцювальної аеробіки. Дидактичні завдання уроку становлять: ознайомлення з комплексом вправ базових рухів Капоейра, розучування комплексу вправ слайд-аеробіки (дівчата) та комплексу вправ тераробіки з гумовими петлями (хлопці), повторення комплексу вправ на розтягування і розслаблення; використання комплексу вправ танцювальної аеробіки та поглиблення розуміння закономірностей його виконання.

Лакіза О. М. Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів [Текст]: 5-9 класи. Варіативний модуль «Баскетбол» / О. М. Лакіза // Фіз. виховання в рід. шк. - 2018. - № 2. - С. 4-6.

Варіативний модуль «Баскетбол» складається зі змісту навчального матеріалу, очікування результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, орієнтованих навчальних нормативів та переліку обладнання. Під час навчання технічних прийомів з баскетболу треба на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, а також дотримуватися методики послідовності навчання атакувальних і захисних прийомів техніки гри, ширше використовувати підвідні вправи, а також застосовувати вправи ігрового характеру.

Мороз В. М. Методичні рекомендації з теми «Гра як основа в системі управління фізичним станом підлітків на уроках фізичної культури» [Текст]:Розділ У / В. М. Мороз // Фіз. виховання в рід. шк. - 2018. - № 2. - С. 17-19.

Організація і методика проведення рухливих ігор у позашкільній роботі мають свої особливості - їм відводиться більше часу й простору. У позаурочній діяльності значно легше привчати дітей до самостійності, самореалізації, повсякденній практичній діяльності. Ігри допомагають додати заняттям емоційного забарвлення, підвищити рівень всебічної підготовленості й розвивають фізичні якості (силу, швидкість тощо). У процесі ігор виконують певний обсяг вправ. У статті автор наводить орієнтовний перелік ігор у групах продовженого дня для початкових класів.

Підготували бібліографи: Северин О. П., Туркало О. М.

Немає коментарів