Logo

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЧАСОПИС ЛЬВІВЩИНИ

Logo2
search_left


Розвиваючи ідею свідомого батьківства

Опубліковано: Середа, 18 травня 

min
max

10 травня 2016р. у м. Львові спільними зусиллями працівників сектору материнства і батьківства  Інституту модернізації змісту освіти (м. Київ) та кабінету розвитку освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було організовано круглий  стіл «Свідоме батьківство: реалії та перспективи». Учасниками круглого столу були освітяни, батки і лідери громадських об’єднань, які репрезентують батьківську громаду області, усього понад 70 осіб.

Учасники круглого столу закликали батьківські громади та громадські організації до гуртування і координації своїх дій на захист інтересів дітей та в підтримку розвиткові ідеї свідомого батьківства (ухвала). Вони звернулися до МОН України, регіональних органів управління освітою та педагогічних колективів ЗНЗ з пропоханням підтримати створення Центрів свідомого батьківства.

 

 

Ухвала

 

Учасники круглого столу «Свідоме батьківство: реалії та перспективи», що зібралися 10 травня 2016р. у м. Львові  заради вироблення  спільного погляду на стан та перспективи розвитку співпраці педагогічної та батьківської спільноти Львівської області, зазначають таке:

В умовах реформування системи загальної середньої освіти в Україні критично важливим є поєднання зусиль свідомих батьків, прогресивних педагогів та громадськості загалом для  створення сприятливого для дітей будь-якого віку навчально-виховного простору, який має допомогти кожній дитині оволодіти сучасними компетентностями для життя в умовах ХХІ століття.
Педагогічні колективи та батьківська громадськість усвідомлюють актуальність діалогу заради удосконалення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти в умовах трансформації суспільства та спільну відповідальність за дієвість такого діалогу.
Частина педагогічних колективів та представників батьківських спільнот закладів освіти не вибудували  ефективних механізмів взаємодії в інтересах дітей, зустрічаються непрофесійні дії з боку педагогів  у процесі спілкування з батьками як учасниками навчально-виховного процесу, батьки сприймаються використання, недотриманням демократичних принципів у діяльності шкіл та органів батьківського самоврядування. лише як надавачі матеріально-фінансової допомоги з одночасною непрозорістю її
Батьки у переважній більшості проявляють нерозуміння сучасних завдань навчання та виховання, орієнтуючись на власний досвід здобуття освіти,  а також перекладаючи завдання виховання  лише на заклади освіти, що суттєво впливає на якість  та ціннісну складову виховання.

Тож, актуальними завданнями співпраці батьків та педагогічних колективів є:

створення ефективних механізмів взаємодії батьківськоїта педагогічної громадськості, побудованих на взаємній довірі та використанні демократичних процедур;
спільна розробка зручних форматів системної співпраці громадських об’єднань батьків, самоврядних батьківських та педагогічних освітніх громад;
надання своєчасної та якісної інформації щодоосвітньої реформи, актуальних завдань загальної середньої освіти у сфері навчання і виховання;
налагодження системи ефективної батьківської освітизадля допомоги сім’яму вихованні дітей шкільного віку.

Зважаючи на це, учасники круглого столу «Свідоме батьківство: реалії та перспективи» ухвалили:

1. Звернутися до батьківських громад дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, громадських об’єднань України, діяльність яких орієнтована на задоволення потреб дітей, із закликом:

об’єднати зусилля  на захист законних інтересів дітей в органах місцевого самоврядування, у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти, у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічним спільнотам в реалізації завдань виховання, що стоять сьогодні перед освітою;
з метою налагодження співпраці між батьківськими громадами закладів освіти та громадськими об’єднаннями створювати координаційні центри у формі ГО «Рада батьків»;
долучатися до діяльності Центрів свідомого батьківства, які створюватимуться в Україні.

2. Звернутися до комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України з проханням забезпечити належне нормативно-правове підґрунтя для регулювання питань, пов’язаних із співпрацею громадських об’єднань, батьківських громад і педагогічних колективів дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, насамперед:

чітко виписати у законодавстві та підзаконних актах повноваження громадського самоврядування в закладах освіти, зокрема, й батьківського самоврядування;
гарантувати включення представників батьківської громади до органу громадського нагляду за діяльністю закладу освіти;
передбачити санкції за обмеження доступу батьків та громадськості до інформації про діяльність закладів освіти;
розробити механізми та  фінансово забезпечити діяльність Центрів свідомого батьківства;
доручити Інститутові модернізації змісту освіти спільно з науковцями та фахівцями обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти розробити науково-методичне забезпечення для діяльності Центрів свідомого батьківства; інші інноваційні проекти, орієнтовані на взаємодію «діти-педагоги-батьки».

     3. Запропонувати комітетові освіти і науки Львівської обласної ради, обласній державній адміністрації та департаменту освіти і науки Львівської обласної адміністрації:

гарантувати автономію закладів освіти області у питаннях організації виховання, не нав’язувати дітям участь у масових заходах, ініційованих державними інституціями та громадськими організаціями;
залучати до співпраці із закладами освіти, батьківськими громадами цих закладів і громадськими об’єднаннями, які працюють для блага дітей, працівників тих державних органів управління та органів місцевого самоврядування, до обов’язків  яких входять забезпечення соціального захисту, охорони здоров’я та духовного, соціального і фізичного розвитку дітей та молоді;  

укласти договори із зацікавленими обласними осередками громадських об’єднань на предмет узгодження діяльності щодо захисту законних інтересів дітей в органах місцевого самоврядування, у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти;
сприяти створенню та функціонуванню Центрів свідомого батьківства у закладах освіти області;
запровадити у закладах освіти області «паспорти здоров’я дитини», забезпечивши, водночас, відповідну професійну підготовку педагогічних працівників;
підтримати ініціативу організації навчання голів батьківських комітетів дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів при Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти;
доручити Львівському обласному інститутові післядипломної педагогічної освіти розробити інструктивно-методичні листи про організацію роботи педагогічних колективів з батьками, участь шкільних психологів, учителів фізичної культури та основ захисту Вітчизни у вихованні учнів та налагодженні співпраці з батьками і громадськими об’єднаннями.    

      4. Закликати громадські об’єднання і батьківські громади закладів освіти Львівщини:

вивчати та використовувати норми чинного законодавства для захисту інтересів дітей у закладах освіти;
налагодити співпрацю та створити для цього координаційний центр – Раду батьків Львівщини;
створювати Ради батьків або інші орієнтовані на забезпечення співпраці громадських об’єднань, батьківських та педагогічних громад навчальних закладів структури у районах та містах області;
активно долучатися до розроблення та впровадження заходів безпеки у навчальних закладах;
організувати громадський контроль за харчуванням в освітніх закладах області, зокрема, участь спостерігачів у тендерних процедурах, регулярне оцінювання якості їжі. Яку пропонують дітям у навчальних закладах тощо;
активно долучитись до впровадження у закладах освіти області системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності;
 спільно з педагогами пропагувати дотримання норм здорового способу життя та забезпечувати профілактику правопорушень серед дітей загальноосвітніх навчальних закладів.

       5. Доручити організаційному комітетові цього круглого столу розповсюдити ухвалу серед учасників конференції та надіслати до відповідних органів законодавчої і виконавчої влади України.

 

Немає коментарів